พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ”ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และเกียรติบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษามีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous