โครงการอบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous