ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last