จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ๒. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ๓. ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ๔. ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ๕. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ๖. ทักษะ “The Marketing Challenge” ๗. ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทกาแฟโบราณ

Next Last