การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จัดพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๑๕ กิจกรรม และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ๘ กิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last