โครงการฝึกอบรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ์ดนัย เจริญศรีสิรภัทร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา