เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา