โครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้สอน จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุพงศ์ งามสม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประธานเครือข่ายและนายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง cvc net วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา