การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระดับ ๔ ดาว

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระดับ ๔ ดาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยคณะกรรมการประเมินฯจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

Next Last