จัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ อายุราชการ โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ๔ ท่าน คือ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ครูเฉิดโฉม สังขนันท์ ครูวัชรินทร์ สุขเจริญ และครูยุวดี ตาปนานนท์ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ "จรดจารจารึก ผนึกไว้ในใจจินต์" ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการดังนี้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ครูเฉิดโฉม สังขนันท์ ครูวัชรินทร์ สุขเจริญ ครูยุวดี ตาปนานนท์ และนางกฤติทร สุขกมล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last