ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีและคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ นายชำนาญ แสงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มาศึกษาดูงานเรื่องสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last