การตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา รับการตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ ๑. นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ๒. จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ๓. นางสาวณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนาก ๔. ดร.สุนันทา โกธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามร่ม(ไพบูลย์ปัญญา) ๕. นางนิตยา กลมกลิ้ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Next Last