ร่วมต้อนรับคณะผู้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา