พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีการมอบโล่เกียรติบัตรยกย่องชมเชย และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับดังนี้ ๑. ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน ๑ ท่าน ๒. รางวัลสถานประกอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น จำนวน ๗ แห่ง ๓. นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนดีเด่น จำนวน ๖๔ คน ๔. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น จำนวน ๑๖ คน ๕. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗ คน ๖. ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ ปวส. จำนวน ๒๓๓ คน ระดับ ปวช. จำนวน ๔๐๘ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๔๑ คน

Next Last