การประกวดแข่งขันการประกอบอาหารแนวใหม่ (ฟิวชั่นฟูดส์)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการประกอบอาหารแนวใหม่ (ฟิวชั่นฟูดส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย/ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ พร้อมรับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีทีมเข้าแข่งขัน ๑๒ ทีม จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี