แสดงความยินดีกับกับเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับกับเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รางวัลที่ได้รับ ดังนี้ ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะระเบียบแถว (หญิง) ๒. รางวัลหมู่มาตรฐาน ลูกเสือหญิงดีเด่น ค่ายย่อยที่ ๒ รักษ์จิตอาสา ๓. รางวัลมาตรฐานเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบกำลังใจ (หญิง) ๔. รางวัลชนะเลิศ หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกองวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมวิชาการลูกเสือ ๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หมู่ลูกเสือ เนตรนารี กิจกกรมกองวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมทักษะชีวิต ๖. รางวัลมาตรฐานเหรียญเงิน กิจกรรมเดินทางไกล (หญิง)