รับโล่เชิดชูเกียรติในการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ ดีเด่น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี