เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดังนี้ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. - ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ - ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการตลาด - ทักษะการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ธุรกิจค้าปลีก - ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน - การประกวดมารยาทไทย - การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน