โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัญฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คุณฐิติพงศ์ ปานบางพงศ์ TRAINING MANAGER โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และคุณณัฐพงศ์ สุพานิชรัตนา เจ้าของธุรกิจร้าน เซเว่น อิเลฟเว่น ๒ สาขาในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลที่ ๑ ทีม Brown nice pie แผนกอาหารและโภชนาการ รางวัลที่ ๒ ทีม ปัง ปัง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลที่ ๓ ทีม ยำแซ่บซี๊ด แผนกการตลาด รางวัลชมเชย ทีม กล้วยแซ่บ แผนกการบัญชี

Next Last