แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รางวัลที่ได้รับ มีดังนี้ ๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยพานดอกไม้ทรงโถน้ำมนต์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๒. รางวัลส่งเสริมภูมิปัญญาไทย การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยเครื่องแขวนพวงดอกไม้เทียม ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๓. รางวัลชมเชย การประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยพานเครื่องนมัสการทองน้อย (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร