จัดการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายนเอก อิ้งเสือ และนางนฤมล ดำรงพานิช จากสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประเภทการประกวด แบ่งเป็น ๔ ประเภท และรางวัลที่ได้รับ ดังนี้ ๑.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในวิทยาลัยจากวัสดุเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศ หมอนจากหลอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โซฟาจากลังกระดาษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ซีดีแฟนซี รางวัลชมเชย กระเป๋าจากหลอด, ๒.ประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องประดับการแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศ แฟนซีโบฮีเมียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ Princess Recycle รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เจ้าหญิงถ้วยขนม รางวัลชมเชย เครื่องประดับจากเศษไม้,เข็มขัดจากหลอด, พลาสติกรีไซเคิล ๓.ประเภทสิ่งประดิษฐ์การจัดการสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศ กระปุกออมสินจากกระดาษเหลือใช้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ราวตากผ้ารีไซเคิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โคมไฟจากของเหลือใช้ รางวัลชมเชย ชุดเก็บมูลสัตว์,ที่ใส่กระดาษทิชชู, กระเป๋าดินสอทำจากขวดพลาสติก,โคมไฟแฟนซี ๔.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดการเข้าประกวดเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศ Hygiene Design รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โต๊ะไม้เหลือใช้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ Handmade By Reuse รางวัลชมเชย ผ้าปูโต๊ะจากผ้าที่เหลือใช้,รถตุ๊กตุ๊กจากกระป๋องน้ำ, หมอนจากเศษผ้า,หมอนสมุนไพร

Next Last