โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนการจัดทำวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนการจัดทำวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last