ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทางชีวิต ที่เลือกได้ การศึกษา การทำงานและความสำเร็จ" เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Next Last