โครงการสร้างความเข้าใจและการนำไปใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการสร้างความเข้าใจและการนำไปใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง CVC NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา