มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี รางวัลสุดยอดครูดี และรางวัลครูดีเด่น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรรางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวง ประชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครูทัศนี แก้วสมนึก และรางวัลครูดีเด่น ดังนี้ ๑. ครูอัจฉรา มานะอริยกุล ๒. ครูสุวรรณี พุกภิญโญ ๓. ครูนันทา เกียรติกำจร ๔. ครูศศิมา กานยะคามิน ๕. ครูรัตนา บำรุงวงศ์ ๖. ครูวิจิตรา สิงขรวัฒน์ ๗. ครูพรนภัส เทพพิพัฒน์ ๘. ครูราชวัลลภ ลำพูน ๙. ครูจุฬาวรรณ ดีเลิศ ๑๐. ครูอำไพ ตุ่มทองคำ ๑๑. ครูชินวัฒน์ ศรีวิชา ๑๒. ครูจารุวรรณ กัณหะสุต