โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ RMS สำหรับการวัดผลและประเมินผล

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ RMS สำหรับการวัดผลและประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการชั้นเรียนให้กับครูผู้สอนและเพื่อนำระบบสารสนเทศ (RMS 2016) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง CVC NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last