งานมุทิตาจิต “เกษียณ สุขเกษม”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานมุทิตาจิต “เกษียณ สุขเกษม” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ๒ ท่าน คือ ครูรัชนี ไชยประเสริฐ และ นางพิศมัย สอนง่าย ในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last