จัดการประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา