ปัจฉิมนิเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร. สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุพล ชมพูนิช บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เด็กจบใหม่ทำอย่างไรให้ได้งาน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์