กิจกรรมผูกขวัญวันลา ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมผูกขวัญวันลา ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีพระวิทยากร พระครูสังฆรักษ์ปัณฑิต ฐิตปญโญ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last