การประเมินความพร้อมและศักยภาพการเปิดสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินความพร้อมและศักยภาพการเปิดสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่พุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา