โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระยะเวลาในการอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (เสาร์-อาทิตย์) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายวิชาที่เปิดสอนมี ๔ รายวิชาดังนี้ ๑.การสร้างภาพพิมพ์เสื้อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก (จำนวน ๗๕ ชม.) ๒.ศิลปะการต่อผ้างานควินท์ด้วยมือ (จำนวน ๗๕ ชม.) ๓.การจัดดอกไม้ (จำนวน ๗๕ ชม.) ๔.การแกะสลักผัก ผลไม้ (จำนวน ๗๕ ชม.)

Next Last