โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์สำหรับครู

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์สำหรับครู โดยมีวิทยากร คือ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา