โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา โดยมีวิทยากร คือ ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา