การประกวดโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดการประกวดโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last