นิทรรศการ “๗๐ ปี เดินตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานนิทรรศการ “๗๐ ปีเดินตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ และอาคารศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ - การประกวดวาดภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “พ่อหลวงในดวงใจ” โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - การประกวดวาดภาพเหมือน ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙” โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสังกัด สพม. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - การประกวดขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ - การแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง - การให้ความรู้และสาธิตการวาดภาพ โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ นายณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์ อาจารย์พิเศษ จากสถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ และนายนิวัตร เห่งแจ้ง ศิษย์เก่าประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา - การจัดแสดงผลงานของครู และนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม (การประกวดแต่ละประเภท แบ่งรางวัลเป็น ๓ รางวัล แต่ละรางวัลจะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร)

Next Last