ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความพร้อมการเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความพร้อมการเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last