ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เข้าศึกษาดูงานเรื่องสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last