แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด “ประชารัฐ ร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท้องค์ราชัน” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพม

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด “ประชารัฐ ร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท้องค์ราชัน” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน ๑๒ ผลงาน และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระดับชาติ จำนวน ๓ ผลงาน ดังนี้ ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - น้ำยาบ้านปากเยื่อไผ่ - สบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ - พัดที่ระรึกถวายความอาลัย

Next Last