แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลที่ได้รับ ดังนี้ ประเภทวิชาพานิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน (ระดับ ปวช.) - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน (ระดับ ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม - ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง (ระดับ ปวช.) - ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้งานดอกไม้แบบไทย รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ระดับ ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม - ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “บูทสินค้างาน OTOP ๔ ภาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง (ระดับ ปวช.) - ทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน (ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน - การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง (ระดับ ปวช.) รางวัลสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษา รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา