ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ ๑. นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ๒. นายวิทิต รุ่นประพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ๓. นายวัชระ เกิดสิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ๔. นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ๕. นายเสถียร อุตวัต รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Next Last