++ขั้นตอนการพูด++


www.elearning.sg.or.th

http://209.85.173.104/

wassana_31@yahoo  

 

 

 

 

 

 

 แนวทางในการพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ

1. การกล่าวแสดงความยินดี หัวข้อที่ควรพูดมีดังนี้

- ผู้กล่าวกล่าวในฐานะของใคร
- ยกย่องคุณงามความดีของผู้มารับตำแหน่ง
- อวยพร

1.2 กรณีกล่าวตอบ ผู้กล่าวตอบควรพูดดังนี้
- ขอบคุณในการต้อนรับ
- ปาวารณาตัวที่จะรับใช้บุคคลในหน่วยงาน
- เรียกร้องความร่วมมือ
- อวยพรตอบ

2. การกล่าวไว้อาลัยในโอกาสที่ย้ายงาน

-หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหรือผู้กล่าว ชมเชยผลงานของผู้ย้ายงาน
- กล่าวถึงความอาลัยของบุคคลในหน่วยงานทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ย้ายงาน
- แสดงความหวังว่าการย้ายไปจะทำให้ผู้ย้ายเจริญก้าวหน้าและสร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใหม่
- อวยพร

3. การกล่าวอวยพร การกล่าวอวยพรในโอกาสสำคัญต่างๆมีแนวที่จะพูดคล้ายคลึงกันดังนี้

3.1 กรณีกล่าวอวยพร

3.1.1 อวยพรขึ้นบ้านใหม่ อาจพูดดังนี้
- กล่าวถึงความสำคัญของการมีบ้านช่องของตนเอง
- ชมเชยความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียรของเจ้าของบ้านที่สามารถปลูกบ้านได้
- อวยพร

3.1.2 อวยพรวันเกิด
- ความสำคัญของวันเกิดและความดีของเจ้าของวันเกิด
- อวยพร

3.1.3 อวยพรคู่สมรส
- บอกความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่สมรส
- ยินดีที่ทั้งสองคนได้ครองชีวิตร่วมกัน
- ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตคู่
- อวยพร

3.2 กรณีกล่าวตอบ การตอบคำอวยพรไม่ว่าจะในโอกาสใดก็ตามผู้กล่าวตอบอาจกล่าวดังนี้

- ขอบคุณผู้อวยพรและผู้ที่อยู่ในงานทุกคนที่ให้เกียรติ
- จะรับข้อคิดไปปฏิบัติ และจะรักษาคุณงามความดีที่ผู้อวยพรได้ชื่นชมไว้
- อวยพรตอบ

4. การกล่าวมอบประกาศนียบัตร หรือรางวัล หรือของขวัญ

- กล่าวถึงความหมาย ความสำคัญของประกาศนียบัตร หรือรางวัล หรือของขวัญที่เป็นเครื่องแสดงถึงคุณความดี ความสามารถของผู้ได้รับ
- ชี้ให้เห็นความเหมาะสมของผู้ได้รับว่าทำอย่างไรบ้าง
- กระตุ้นให้ผู้อื่นที่ร่วมในงานเกิดความรู้สึกอยากกระทำดีบ้าง
-แสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบเชิญมารับแล้วปรบมือให้เกียรติ                       << หน้าหลัก |  กลับด้านบน >>   

 
                                                                 จัดทำโดย : นางสาววาสนา  ดาวเรือง   เลขที่ 31  สคธ.2/3